Monday, August 10, 2015

Jual Buku Terjemahan Hadis Shahih Muslim [3 buku] oleh H.A. Razak dan H. Rais Lathief

Terjemahan Hadis Shahih Muslim [3 buku] oleh H.A. Razak dan H. Rais Lathief
harga Rp 120.000
Penerbit : Pustaka Al Husna Baru

Orang yang patuh kepada perintah Rasulullah berarti telah patuh kepada perintah Allah. [Q.S. An-Nisa 4 : 80]

Kutinggalkan padamu [umat Islam] dua pusaka abadi, apabila kamu berpegang kepadanya, niscaya tidaklah kamu akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. [HR. Al-Hakim]

RIWAYAT IMAM MUSLIM

Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi,  dilahirkan pada tahun 206 H di Naisabur.

Imam dari pujangga-pujangga ahli Hadis yang sangat ternama pada zamannya dan masa yang sesudahnya, sejajar dengan kedudukan Imam Bukhari dalam keahliannya dan hidup dalam kurun waktu yang sama, bahkan menurut pujangga Abu Zurah dan Abu Hatim, bahwa Imam Muslim paling utama dari sekalian pujangga Hadis yang hidup di masanya.

Beliau belajar di negerinya sendiri kemudian merantau ke luar negeri untuk memperluas ilmunya.

Dalam umur sepuluh tahun beliau  telah hafal di luar kepala ribuan hadis dengan sanadnya.

Gurunya antara lain ; Qutaibah bin Said, Ahmad bin Hanbal [di Iraq], Abu Bakar dan Usman bin Syaibah, Syaiban bin Farrukh, Harmalah bin Yahya sahabat Imam syafii [di Mesir], Said bin Mashur [di Hijaz], Muhammad bin Jasar.

Beliau mempunyai murid yang sangat banyak. Diantara muridnya yang banyak itu yang kemudian menjadi ulama-ulama Hadis pula yaitu; Imam Tirmizi, Ibrahim bin Sufian, Muhammad bin abdulwahhab, ishak bin Khuzaimah, Abu Bakar Al-Jarudi, Abu Bakar Al-Mustamli, Nasar bin Ahmad, dan lain-lain.

Ringkasnya, bahwa keimanan dan keahlian Muslim dalam ilmu hadis dan seluruh cabang-cabangnya, telah disepakati oleh ulama yang hidup pada masanya dan yang sebelumnya.

Disamping itu beliau adalah seorang ulama yang cukup shaleh dan bertakwa.

Imam Muslim wafat di Naisabur pada bulan Rajab tahun 261 H, dalam usia 55 tahun.